E-İrsaliye nedir?

E-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren, standartları ve veri formatı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen bir elektronik belgedir. Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye, matbu olarak düzenlenen ve minimum 3 nüshası olan sevk irsaliyesi ile aynı özellik ve hukuki niteliklere sahiptir. E-İrsaliye uygulaması ile irsaliye dijital olarak üretilir, iletilir, saklanır ve ibraz edilir.

Mükellefler aynı anda birden fazla özel entegratörle çalışabilirler, ancak her sistemde kendi VKN-TCKN’leri için birbirinden farklı gönderici birim-posta kutusu etiketleri ve fatura serileri kullanmak zorundadırlar.

Mali mühür nedir?

Vergi Usul Kanunun 242. Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. Mali Mühür, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluş) tarafından üretilmektedir.
Elektronik Mali Mühür sertifikaları, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-fatura, e-defter ve diğer yasal belgelerin;
•        Bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, 
•        Elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.
e-Fatura uygulamasını kullanmak için Mali Mühür temini zorunludur. Mali mühür elektronik bir belgedir ve bir USB cihaz içerisinde KAMU SM tarafından sahibine teslim edilmektedir. 
Mali Mühür, e-Fatura uygulamasına başvuru sırasında temin edilmekte olup, mükellef birden fazla lokalden e-Fatura uygulamasını kullanmak istediğinde mükellefin aynı mali mührüne sahip ek USB cihazlar ilave olarak KamuSM’den temin edilebilmektedir.
Mali Mühürle ilgili detaylı bilgilere http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

ESMM Kullanımı Zorunlu mudur ? 

 

ESMM den Kimler Yararlanabilir ?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler(noterler hariç) istemeleri durumunda e-smm sisteminden yararlanabilir.

ESMM Ne Zaman Kullanılmaya Başlanacak ?

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-smm sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

ESMM Nedir ?

ESMM serbest meslek erbabları tarafından kağıt olarak kesilen Serbest meslek makbuzlarının elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, mail ile alıcısına iletilmesine ,GİB tarafından belirlenen periyotlarla GİB’e raporlanmasına imkan sağlayan sistemdir.

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

 

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu Yevmiye ve Büyük defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik datayı ifade eder.

e-Defter Nedir?

Kanunen tutulması zorunlu Yevmiye ve Büyük defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik datayı ifade eder. Bununla beraber e-Defter denildiğinde yalnızca elektronik kayıtların değil, bu kayıtların elektronik ortamda belirtilen standartta hazırlanması ve GİB’e gönderilmesini de anlamak gerekir.
Bu noktada özellikle GİB’e muhasebe kayıtlarının da aktarıldığı yanılgısı bulunmaktadır. e-Defter oluşturulduktan sonra GİB’e gönderilen formatı “e-Defter Beratı” üzerinde yalnızca; firma bilgileri, mali müşavir / muhasebeci bilgileri, ilgili dönem, kaynak uygulama, varsa vergi detay tablosu ve defterin imza veya mühür değeri gibi bilgiler yer almaktadır.

e-Defter Mükellefleri Kimlerdir? e-Defter Zorunlu mudur?

2014 veya müteakip hesap dönemlerinde, brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan ya da ciro kriterine bakılmaksızın; kolalı gazoz, tütün ürünleri ve alkollü içecek imal eden ve madeni yağ lisansı olan firmalar zorunlu olarak e-Fatura ve e-Defter mükellefidir. Bunun dışında e-Defter uygulamasına ciro zorunluluk kriterinin altında kalan firmalar da isteğe bağlı olarak dahil olabilir.

Başvuru Sürecinde Neler Gereklidir?

e-Defter uygulamasına ilk geçişte öncelikle gerçek kişi mükelleflerin elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi mükelleflerin ise mali mühür temin etmesi ve akabinde edefter.gov.tr’den e-Defter başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 
Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde e-Defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde e-Defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmalıdır.

e-Defter Uyumlu Olmak Nedir?

e-Defter sürecinin belki de en önemli aşaması mükellefin mevcut muhasebe sistemlerinin ya da anlaşmalı olduğu müşavirliklerin sistemleri için elektronik defter verilerinin GİB’in istediği format ve standartta oluşturulması ve beratların GİB’in sistemlerine süresi içerisinde yüklenebilmesidir. 
 

e-Defter Gönderme Süresi

Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
Tüzel kişiler ise, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. 
İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve GİB’e gönderilir. Sürenin son günü hafta tatiline veya resmi tatile rastlarsa, takip eden ilk iş gününün tatil saatine kadar berat yüklenebilmektedir.

e-Fatura Avantajları?

  • E-Fatura ile beraber Noter Onay maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
  • E-Fatura sistemi ile beraber geçmişe dönük fatura arama ve bunun için vakit kaybetme derdi ortadan kalkıyor. 
  • Fatura kaybolma, fatura çıktısı alma, kağıt masrafı derdinden kurtulmuş olursunuz
  • Masraf kalemlerinizi düşürerek, iş gücünüzü artırabilirsiniz.
  • E-Fatura ile faturalaşma sürelerinizi kısaltarak zamandan avantaj sağlayabilirsiniz.
  • E-Fatura ile beraber kâğıt faturalardan kurtuluyorsunuz. Dijital faturalaşmaya geçerek hem doğaya hem de şirket bütçenize katkıda bulunmuş olursunuz.
  • E-Fatura sisteminin güvenliği sayesinde şirketiniz fatura bilgileri güven altında ve sizden başkası bunu görüntüleyemez aynı zamanda siz de başka firmaların fatura bilgilerini görüntüleyemezsiniz.
  • E-Fatura sayesinde maliyetlerinizi  düşürerek avantaja geçebilirsiniz.

 

Ağaç Kesmeden Fatura Kesebilirsiniz.

 

E-Fatura Nedir?

e-Fatura, faturalarınızı gönderip, alabileceğiniz, faturalarınızı saklayabileceğiniz, dijital olarak elektronik bir şekilde faturalarını görüntüleyebileceğiniz, kağıt masraflarından sizleri kurtaran bir Elektronik Fatura (e-Fatura) sistemidir.

Standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş, (VUK) gereği satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-fatura sayesinde işletmenizin fatura süreçlerini hızlıca yönetebilir ve fatura gönderme ve alma işlemlerini elektronik platformda hızlıca tamamlayabilirsiniz. E-fatura uygulaması kapsamında sadece kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alan kullanıcılar birbirlerine e-Fatura gönderilebilir.